طراحی لوگو مبوگرام به سفارش شرکت گستران سازه توسط تیم طراحی مجموعه فرهنگی هنری رسانه موج

طراحی لوگو نمادی  به سفارش شرکت پیشروان ارتباطات  تیم طراحی مجموعه فرهنگی هنری رسانه موج

طراحی لوگو ترکیبی به سفارش فروشگاه جواهرات یاقوت تیم طراحی مجموعه فرهنگی هنری رسانه موج