پوستر انقلابی

پوستر به سفارش بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان طراحی شده است .

جهت دریافت فایل لایه یاز پوستر کلیک کنید .